Versie 2014-03.01, depot nummer KvK 17284887

Algemeen

Deze voorwaarden worden gehanteerd door Schellekens Management Consultants BV, tevens h.o.d.n. FV Academy, KvK depot nummer 17284887, nader te noemen Schellekens.

De in deze Algemene Cursusvoorwaarden vermelde bepalingen zijn van toepassing indien Schellekens met een Cursist een overeenkomst tot het volgen van een opleiding/cursus/congres/symposium is aangegaan.

Artikel 1 Definities

- Overeenkomst: de overeenkomst aangaande alle activiteiten met betrekking tot het ontwikkelen, aanbieden en organiseren van een opleiding / cursus / congres / symposium dan wel de overeenkomst tot het volgen van de opleiding / cursus / congres / symposium in de meest ruime zin.

- Cursist: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst tot het volgen van een opleiding/cursus/congres/symposium met Schellekens is aangegaan.

- Partijen: Schellekens en Cursist gezamenlijk

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en verbintenissen waarop Schellekens deze Algemene Cursusvoorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.2 Aanvullingen en/of afwijkingen op deze Algemene Cursusvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Eventuele algemene voorwaarden van de Cursist worden uitdrukkelijk uitgesloten.

2.4 Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Cursusvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Cursusvoorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2.5 De aanbiedingen en offertes van Schellekens zijn geldig gedurende een periode van 30 dagen, tenzij in de aanbieding respectievelijk offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.

Artikel 3 Totstandkoming, aanmelding en toelating

3.1 De Overeenkomst komt tot stand zodra de Cursist zich in overeenstemming met het bepaalde in dit artikel heeft aangemeld.

3.2 Aanmelding voor een opleiding/cursus/congres/symposium dient te geschieden via het cursusregistratiesysteem van de FVAcademy of door een volledig en juist ingevuld aanmeldingsformulier aan Schellekens te verstrekken of door een verzoek tot inschrijving daartoe aan Schellekens en een bevestiging van Schellekens op dat verzoek.

3.3 Schellekens kan toelatingseisen stellen aan de Cursist. Deze toelatingseisen kunnen verband houden met onder andere de genoten vooropleiding en/of ervaring dan wel specialisatiegraad van de Cursist.

3.4 Schellekens is gerechtigd de Cursist zonder opgave van redenen niet toe te laten tot een opleiding/cursus/congres/symposium, in welk geval de Cursist recht heeft op terugbetaling van de volledige aan Schellekens betaalde cursusprijs. De niet-toelating van de Cursist tot een opleiding/cursus/congres/symposium wordt door Schellekens schriftelijk bevestigd.

Artikel 4 Cursusprijzen / Vergoedingen

4.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, evenals eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 5 Betaling

5.1 Betaling van het factuurbedrag door Cursist dient te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan dertig dagen na factuurdatum en in ieder geval vóór aanvang van de cursus, in de aangegeven valuta, ten kantore van Schellekens of door middel van storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bank- of girorekening, zonder enig recht op korting, aftrek of schuldvergelijking.

5.2 Schellekens heeft te allen tijde het recht een voorschot of vervangende/aanvullende zekerheid te verlangen, aan welk verzoek door de Cursist terstond moet worden voldaan.

5.3 Indien de Cursist niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim. Schellekens is dan gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Schellekens, vanaf de vervaldag de wettelijke handelsrente plus 2 % in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke Schellekens heeft.

5.4 Alle gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijk (incasso)kosten, die Schellekens maakt als gevolg van de niet-nakoming door de Cursist van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Cursist. Indien Schellekens invorderingsmaatregelen treft tegen de Cursist die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering - ten bedrage van 15% met een minimum van € 100,00 - per openstaande factuur ten laste van de Cursist, onverminderd het recht van Schellekens de werkelijke kosten te verhalen. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Cursisten, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Cursisten zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en overige verplichtingen jegens Schellekens.

5.5 Indien de Cursist in verzuim is zoals bedoeld in artikel 5 lid 3, is Schellekens onder andere gerechtigd de Cursits niet toe te laten tot de cursus, de toezending van (cursus)materiaal stop te zetten, af te zien van de registratie van de aanwezigheid, de Cursist uit te sluiten van een eventueel examen, af te zien van het toesturen van een bewijs van deelname of een certificaat dan wel het niet toekennen van opleidingspunten.

Artikel 6 Uitvoering van de Overeenkomst

6.1 Schellekens zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

6.2 Schellekens verricht een inspanningsverplichting ten behoeve van de kwaliteit van de opleiding/cursus/congres/symposium, en bewaakt de kwaliteit.

6.3 Schellekens heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een door Schellekens aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van Schellekens wenselijk of nodig is met het ook op haar inspanningsverplichting en/of een voor partijen optimale uitvoering van de overeenkomst.

6.4 De Cursist draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Schellekens aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Cursist redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Schellekens worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Schellekens zijn verstrekt, heeft Schellekens het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de bij Schellekens gebruikelijke tarieven aan de Cursist in rekening te brengen.

6.5 Schellekens is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Schellekens is uitgegaan van door de Cursist verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

6.6. Schellekens behoudt zich het recht voor programma- en/of locatie en/of datumwijzigingen aan te brengen. De Cursist wordt voorafgaand aan de opleiding/cursus/congres/symposium over eventuele wijzigingen geïnformeerd voor zover tijdig bekend bij Schellekens.

Artikel 7 Overmacht

7.1 Indien Schellekens haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Schellekens alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

7.2 Ingeval van overmacht is Schellekens gerechtigd

a. de uitvoering van overeenkomst gedurende de overmacht op te schorten, of

b. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 8 Opschorting/Ontbinding

8.1. Schellekens is bevoegd om op ieder door haar gewenst moment de overeenkomst tussentijds te beëindigen, in welk geval Schellekens niets in rekening zal brengen, maar ook niet aansprakelijk zal zijn als gevolg van de tussentijdse beëindiging.

8.2 Schellekens is bevoegd om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan de Cursist of derden, tot aan het moment dat alle opeisbare vorderingen op de Cursist volledig zijn voldaan.

8.3 Schellekens is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de Cursist enige (betalings)verplichting niet stipt nakomt, dan wel indien de Cursist geraakt in staat van faillissement, surséance van betaling of ondercuratelestelling of stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) de Cursist, dan wel indien eventueel gevraagde zekerheid uitblijft.

8.4 Schellekens heeft bij ontbinding ingevolge dit artikel recht op schadevergoeding ook zonder aan de ontbinding voorafgaande ingebrekestelling.

8.5. Schellekens heeft bij ontbinding ingevolge dit artikel, al dan niet ten titel van schadevergoeding, recht op betaling van al hetgeen Schellekens uit hoofde van de opdracht met de Cursist zonder de ontbinding zou hebben mogen factureren.

Artikel 9 Annulering door Cursist

9.1 Annulering van de opleiding/cursus/congres/symposium door de Cursist dient schriftelijk te geschieden.

9.2 Tot vier weken voor aanvang van de opleiding/ cursus/ congres/ symposium kan de Cursist schriftelijk annuleren. Schellekens brengt de Cursist bij annulering € 75,00 in rekening. Bij annulering later dan vier weken voor aanvang van de opleiding/cursus/congres/symposium is de Cursist de gehele cursusprijs verschuldigd, ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden.

9.3 De Cursist kan een vervanger aan de opleiding/ cursus/ congres/ symposium laten deelnemen, mits dit van te voren schriftelijk bij Schellekens is gemeld en mits de Cursist voldoet aan de gestelde toelatingseisen. Indien een vervanger van de Cursist aan de opleiding/ cursus/ congres/s ymposium deelneemt, blijft de Cursist de cursusprijs verschuldigd.

9.4 Op verzoek van de Cursist wil Schellekens kijken of verplaatsing van uw cursusdag mogelijk is. Mocht verplaatsing mogelijk zijn, brengen wij u € 50,00 excl. btw administratiekosten in rekening.

Artikel 10 Tussentijdse beëindiging

10.1 Tussentijdse beëindiging van de opleiding/cursus/congres/symposium door de Cursist dient schriftelijk te geschieden.

10.2 Bij tussentijdse beëindiging van de opleiding/ cursus/ congres/ symposium door de Cursist vindt geen restitutie van de cursusprijs plaats.

Artikel 11 Wijziging datum/annulering door Schellekens

11.1 Schellekens behoudt zich het recht voor programma- en/of locatie en/of datumwijzigingen aan te brengen. De Cursist wordt voorafgaand aan de opleiding/ cursus/ congres/ symposium over eventuele wijzigingen geïnformeerd voor zover tijdig bekend bij Schellekens.

11.2 Schellekens is gerechtigd zonder opgave van reden een opleiding/cursus/congres/symposium te annuleren, in welk geval de Cursist recht heeft op terugbetaling van de volledige aan Schellekens betaalde cursusprijs. De Cursist zal hierover schriftelijk worden bericht door Schellekens.

Artikel 12 Intellectuele eigendomsrechten

12.1. Schellekens behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en/of andere wettelijke bepalingen betreffende intellectueel eigendomsrecht.

12.2. De Cursist heeft het recht de door Schellekens aan Cursist geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten (zoals cursusmateriaal, adviezen) en/of aan Cursist uit hoofde van de verrichting van werkzaamheden en/of diensten door Schellekens ter beschikking gestelde documentatie of gegevensdragers, een en ander in de meest ruime betekenis, te gebruiken voor eigen gebruik, mits de Cursist heeft voldaan aan zijn financiële verplichtingen. De door Schellekens verstrekte goederen, producten, documentatie, voorbeelden, modellen, gegevensdragers en/ of afgeleiden daarvan mogen niet door de Cursist, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Schellekens, worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of aan derden worden verstrekt of in gebruik worden gegeven.

12.3. Het is Cursist niet toegestaan enige in of op de door Schellekens aan Cursist geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten en/of aan Cursist uit hoofde van de verrichting van werkzaamheden en/of diensten door Schellekens ter beschikking gestelde documentatie, modellen of gegevensdragers, een en ander in de meest ruime betekenis, voorkomende aanduiding omtrent rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel of aanduiding van merken of handelsnamen van Schellekens of derden te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.

12.4. Schellekens is gerechtigd de door de uitvoering van de Overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

12.5. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel zal de Cursist een direct opeisbare boete van € 5.000,00 voor elke overtreding verschuldigd zijn aan Schellekens, onverminderd het recht van Schellekens op volledige vergoeding van de door haar geleden schade.

12.6. Het bepaalde in dit artikel geldt ook na het einde van de Overeenkomst.

Artikel 13 Reclame

13.1. De Cursist dient eventuele reclames ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst binnen 14 dagen na ontdekking van de vermeende tekortkoming, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de (laatste) cursusdag van de desbetreffende opleiding/cursus/congres/symposium, schriftelijk te melden, onder nauwkeurige omschrijving van de klacht(en). Na verloop van genoemde termijnen vervalt elk recht op reclame.

13.2. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van de Cursist niet op.

13.3. Reclame is niet mogelijk, indien de vermeende tekortkoming is veroorzaakt door nalatigheid van de Cursist of doordat de Cursist in strijd heeft gehandeld met door Schellekens gegeven uitdrukkelijke instructies en aanwijzingen dan wel indien hij niet aan zijn verplichtingen jegens Schellekens heeft voldaan.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 Voor schade van de Cursist, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, is Schellekens niet aansprakelijk, tenzij er aan de zijde van Schellekens sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

14.2 Schellekens is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat de Cursist hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

14.3 De aansprakelijkheid van Schellekens voor vertragingsschade en/of gevolgschade, waaronder begrepen doch niet uitsluitend bedrijfsschade, winstderving en schade voortvloeiend uit aanspraken van derden jegens afnemer, of iedere andere vorm van indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten.

14.4 Enige aansprakelijkheid van Schellekens is in hoogte te allen tijde gemaximeerd tot een bedrag gelijk aan wat Schellekens voor de uitvoering van de overeenkomst aan de Cursist heeft gefactureerd, zonder kosten van derden mee te rekenen, dan wel tot het bedrag waarvoor Schellekens de schade op een derde kan verhalen/doorstoten indien en voor zover dat bedrag hoger is.

14.5 Schellekens is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens de Cursist, Schellekens of derden.

14.6 De Cursist vrijwaart Schellekens voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de Cursist aan Schellekens onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij de Cursist aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Schellekens.

Artikel 15 Geheimhouding

15.1. De Cursist is verplicht zowel gedurende als na het einde van de Overeenkomst de vertrouwelijke informatie die hem ter kennis is gekomen geheim te houden en deze op geen enkele wijze aan derden bekend te maken en/of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze aan de Cursist ter beschikking is gesteld.

15.2. Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan:

a. Alle schriftelijke, mondelinge of op andere wijze direct of indirect verstrekte informatie die als zodanig is aangeduid en/of waarvan de Cursist weet of behoort te weten dat deze vertrouwelijk is;

b. Alle product-, marketing-, klant- en/of bedrijfsgegevens die als zodanig zijn aangeduid en/of waarvan de Cursist weet of behoort te weten dat deze vertrouwelijk zijn.

15.3. De verplichtingen zoals beschreven in dit artikel gelden niet ten aanzien van informatie:

a. die op het moment van verstrekking reeds algemeen bekend was;

b. die na verstrekking gepubliceerd wordt of op andere wijze openbaar wordt gemaakt tenzij een dergelijke publicatie onrechtmatig is ten aanzien van deze overeenkomst of enige andere overeenkomst;

c. die voor het moment van verstrekking reeds rechtmatig in het bezit was van de Cursist;

d. die na verstrekking van een derde is verkregen, die deze informatie rechtmatig heeft verkregen zonder inbreuk te maken op een verplichting jegens Schellekens.

15.4. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel zal de Cursist een direct opeisbare boete van € 5.000,00 voor elke overtreding verschuldigd zijn aan Schellekens, onverminderd het recht van Schellekens op volledige vergoeding van de door haar geleden schade.

Artikel 16 Privacy

16.1. Alle gegevens die Cursist verstrekt teneinde zich bij Schellekens in te schrijven voor een opleiding/ cursus/ congres/ symposium worden, ten behoeve van de facturering en nakoming van de Overeenkomst door Schellekens in haar administratie opgenomen. Verstrekte gegevens kunnen worden gebruikt voor het toezenden van informatie en/of speciale doeleinden door Schellekens en speciaal geselecteerde bedrijven.

16.2. Door zich aan te melden voor een opleiding/cursus/congres/ symposium geeft de Cursist Schellekens toestemming de gegevens bedoeld in lid 1 van dit artikel te gebruiken voor de doeleinden als omschreven in lid 1 van dit artikel, daarnaast geeft de cursist Schellekens dan toestemming om de naam van de Cursist, de naam van het kantoor waar de Cursist werkzaam is en de adresgegevens van het kantoor van de Cursist te vermelden op de website van Schellekens, dan wel van de FV Academy.

Artikel 17 Accreditatie

17.1. De cursus van de FV Academy is voorlopig geaccrediteerd door de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants en de Register Belasting Adviseur (NBA).

17.2. Indien de accreditatie vervalt dan wel door de NBA niet wordt verlengd, na inschrijving voor cursus van de FV Academy door de Cursist, levert dat geen tekortkoming op zijdens Schellekens en geeft dat de Cursist geen recht op restitutie van de cursusprijs of schadevergoeding, in welke vorm dan ook.

17.3. De Cursist blijft ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor het al dan niet kunnen bijschrijven van de PE-punten. Schellekens ervaart geen enkele aansprakelijkheid voor het niet kunnen bijschrijven van PE-punten aan de Cursist.

Artikel 18 Toepasselijk recht

18.1. Op alle overeenkomsten tussen Schellekens en de Cursist waarop deze Algemene Cursusvoorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19 Bevoegde rechter

19.1. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Schellekens en de Cursist worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, dan wel, naar keuze van Schellekens, aan de op grond van de wet relatief bevoegde rechter.